Begeleidingsinitiatieven

Begeleidingsbezoeken

Aanvraagformulier voor een begeleidingsbezoek

Brochure begeleidingsinitiatieven 2017-2018

Het volledige aanbod is verzameld in een overzichtelijke brochure

Dagen voor beginnende leerkrachten (eerstejaars)

Bevorderen van de professionele ontwikkeling als leraar door:

• reflectie en zelfreflectie in overleg met andere beginnende leraren over de eerste praktijkervaringen in het onderwijs;
• het aanreiken van concrete ideeën om het klasmanagement te versterken;
• het verwerven van meer inzicht in de visie op het vak, de leerplannen, de vakdidactische principes, gekoppeld aan de kennismaking met de pedagogisch vakbegeleider en toelichting bij documenten zoals de APR 5;
• het verwerven van meer inzicht in mogelijke vormen van evaluatie om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen. 

Sessie 1 - Klasmanagement (woensdag 28 september en/of 5 oktober 2016 - voormiddag)
Vakoverschrijdend (klasmanagement).
Sessie 2 - Vakoverleg (o.a. visie op het vak) (woensdag 28 september en/of 5 oktober 2016 - namiddag)
Vakoverleg onder leiding van de vakbegeleider. Er wordt informatie gegeven over
documenten van de leraar (lesvoorbereiding, jaarplan, agenda), leerplannen,
evaluatiemethodieken, DPB-werking. Verder wordt stilgestaan bij de eerste
ervaringen, vragen en mogelijke problemen op de werkvloer
Sessie 3 - Vakoverleg (evaluatie) (woensdag 8 en/of 15 februari 2017)
Vakoverleg onder leiding van de vakbegeleider rond het voor de schoolpraktijk
cruciale thema “evaluatie”.
 

Dagen voor beginnende leraren (tweedejaars)
 

Inzicht krijgen in het schooleigen opvoedingsproject en stimuleren van actief leren in het eigen vak.

Sessie 1 - Het schooleigen opvoedingsproject (woensdag 15 maart 2017 - voormiddag)
Vakoverschrijdend wordt gewerkt aan het inzicht krijgen in het schooleigen opvoedingsproject
Sessie 2 - Vakoverleg (actief leren) (woensdag 15 maart 2017 - namiddag)
Onder leiding van vakbegeleider. Stimuleren van het gebruik van actieve werkvormen in het eigen vak.

Beginnende directies

Nieuwe directies input geven voor hun nieuwe taken en vertrouwd maken met het vicariaat, DPB, DOB, PEDIC en de godsdienstinspectie.
Deze bijeenkomsten bieden steeds ruimte tot collegiaal overleg.

Schooljaar 1
Tijdens het eerste schooljaar is er een aanbod van drie vormingsdagen voor nieuwe directieleden.

Sessie 1 (dinsdag 20 september 2016)
Onthaaldag waarin nieuwe directies kennismaken met de vicaris en met het aanbod van de onderwijsondersteuning vanuit het DPB, DOB, godsdienstinspectie en PEDIC.

Sessie 2 (dinsdag 24 januari 2017)
Tijdens deze dag ligt de focus op identiteit en spiritualiteit: “beziel(en)d leidinggeven”.

Sessie 3 (donderdag 18 mei 2017)
Op de derde vormingsdag gaan we in op de regelgeving van de delibererende klassenraad.

Schooljaar 2

Sessie 4 (donderdag 19 januari 2017)
Tijdens het tweede schooljaar is er een terugkomdag voor de tweedejaars directeurs.

Directiecongres (18 tot 20 oktober 2016)

Jaarlijks wordt een driedaags directiecongres georganiseerd.

Het programma wordt voorbereid door een gemengde werkgroep met directies uit verschillende regio’s en scholengemeenschappen en met pedagogisch begeleiders.
Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod van referaten en inspirerende praktijkgerichte thema’s in werkwinkels.

Een niet te missen gebeuren!

Tweedaagse middenkader (7 en 8 maart 2017)

Op 7 en 8 maart 2017 organiseren we voor de 6de keer een tweedaags residentieel congres voor het middenkader. Enerzijds willen we een inhoudelijk sterk programma aanbieden met tal van keuzemogelijkheden over verschillende actuele thema’s,
anderzijds willen we de onderwijsmensen met een middenkaderfunctie de kans bieden om op een informele manier ervaringen en ideeën uit te wisselen.

We hopen dat veel directies de meerwaarde van deze formule inzien en bereid zijn om hun medewerkers hiervoor vrij te maken.

De uitnodiging met het concrete programma mag u in het najaar verwachten.

Mentoren

Bijeenkomsten op niveau scholengemeenschap

Begeleiders ondersteunen bijeenkomsten van mentoren op niveau
scholengemeenschap. Zij kunnen thema’s aanbrengen zoals omgaan met weerstanden, de rol van de mentor in het gesprek met beginnende leraren over de katholieke identiteit, hoe delicate gesprekken voeren, de praktijk van het observeren…
Uiteraard kunnen mentoren zelf onderwerpen voorstellen.

De dag van de mentor “Krachtig lesgeven” (14 november 2016)

Andere dagen voor doelgroepen

  • Dag van studiegebied personenzorg: woensdag 28 september 2016
  • Dag van de moderne vreemde talen: dinsdag 25 oktober 2016
  • Dag van de expressie: vrijdag 25 november 2016
  • Dag van het ondersteunend personeel: dinsdag 7 februari 2017
  • Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding: donderdag 23 maart 2017