Mandaat Godsdienst in de basisschool

aan te vragen via inspecteur-adviseur godsdienst

Elke leerkracht die godsdienst geeft in de basisschool (dus zowel kleuterschool als lagere school) heeft daartoe een mandaat nodig van de bisschoppelijke overheid. Dit is zo vastgelegd in het decreet rechtspositie voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

Elke leerkracht die godsdienst wenst te geven vraagt het mandaat persoonlijk aan, liefst bij de inspecteur-adviseur godsdienst van het gebied waarin hij/zij aan het werk wil gaan. In die aanvraag verklaart hij/zij te voldoen aan de voorwaarden voor het godsdienstonderricht. Deze aanvraag wordt in twee exemplaren aan de inspecteur-adviseur bezorgd.

Aanvraag van het kerkelijk mandaat basisonderwijs


Mandaat

De meeste afgestudeerden vragen het mandaat aan bij gelegenheid van hun contact met de godsdienstinspecteur op het einde van hun laatste jaar lerarenopleiding. Op dit mandaat is een mandaatnummer genoteerd. De leerkracht deelt het nummer van het mandaat mee aan de directie van elke school, waar hij/zij aangeworven wordt. De directie vermeldt dat nummer op het aanwervingscontract (in de rechthoek voor 'visum van de bevoegde kerkelijke overheid').

Vóór een tijdelijke leerkracht in een school prioritair wordt, en alleszins vóór de vaste benoeming, brengt de inspecteur-adviseur (op vraag van de directie) hem/haar een klasbezoek voor de evaluatie van zijn/haar godsdienstonderricht. Wanneer deze evaluatie positief is, bekrachtigt de inspecteur-adviseur het eigenlijke mandaat.
 

Mandaat beperkt tot één bisdom

Een godsdienstmandaat voor het basisonderwijs geldt voor alle basisscholen van het bisdom waarin het is toegekend, onafhankelijk van de inspecteur-adviseur die het heeft ondertekend. Het geldt echter enkel voor de scholen van dat bisdom, niet voor scholen in een ander bisdom. Wie bijvoorbeeld een mandaat heeft voor het bisdom Brugge moet er ook een aanvragen voor het bisdom Gent als men godsdienst wil geven in een school van het bisdom Gent. (Dat is een gevolg van de kerkelijke wetgeving: een bisschop, die eigenlijk het mandaat verleent via de godsdienstinspecteur, heeft geen bevoegdheid in een ander bisdom dan het zijne.)
Niet iedereen kan godsdienst geven
Om godsdienst te kunnen geven moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn vermeld in het wetboek van kerkelijk recht, canon 804: van iedereen die instaat voor het godsdienstonderricht vraagt de bisschop dat

  • hij/zij gedoopt is in de katholieke kerk,
  • hij/zij de boodschap van het Evangelie en van de Kerk verkondigt
  • hij/zij zich inzet om die boodschap ook zo goed mogelijk voor te leven
  • dat hij/zij de nodige pedagogische bekwaamheid verworven heeft in een katholieke lerarenopleiding.

Wanneer - omwille van de schaarste aan leerkrachten - men iemand wil aanwerven die niet aan die diplomavoorwaarden voldoet, moet men er zich van bewust zijn dat die persoon vooralsnog geen godsdienst kan geven. Wel is het mogelijk dat hij/zij een bijkomende opleiding volgt. Dat is o.a. mogelijk aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. Die opleiding loopt over 2 jaar, telkens op woensdagnamiddag. Na het volgen ervan kan men het mandaat ontvangen.
Het is goed om in dergelijke gevallen (en in alle twijfelgevallen) contact te nemen met de inspecteur-adviseur godsdienst van het gebied waar je tewerkgesteld bent. Zie hiervoor rubriek adressen.