Mensen sterker maken ...
Visie en missie Diocesane Pedagogische begeleidingsdienst

In het decreet betreffende inspectie en begeleiding van 17 juli 1991 (art. 88§1) zijn de doelstellingen en de opdrachten van de pedagogische begeleidingsdienst geformuleerd.

De begeleiding heeft als opdracht:

 • externe ondersteuning van de scholen volgens het eigen pedagogisch concept;
 • bevorderen van de onderwijskwaliteit van de scholen;
 • versterken van de beroepsbekwaamheid van de leerkrachten.

Deze opdracht vervult de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst in de katholieke scholen van het bisdom Gent. De kerkgemeenschap van het bisdom Gent beschouwt het katholiek onderwijs als een dienst aan kinderen en jongeren en aan de samenleving.

Katholieke scholen willen een opvoedingsproject realiseren dat geïnspireerd is door het evangelie en door de christelijke traditie. Opvoeden is namelijk roepen tot menswording.  Op basis van het evangelie van de menswording in Jezus Christus, bouwt de katholieke school een gastvrije leef- en werkomgeving uit.

De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst wil scholen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van dit project. Ook voor haar eigen werking vindt ze inspiratie in het evangelie van Jezus die tocht- en lotgenoot werd van mensen.

Van daaruit omschrijft de Diocesane Pedagogische Begeleiding van het bisdom Gent haar begeleidingsopdracht als volgt: 

“Begeleiden is werken aan de versterking van het zelfvertrouwen van de school en het stimuleren van de ontwikkeling tot zelfsturing vanuit zelfreflectie.  De begeleider treedt niet in de plaats van de begeleide (bevoogdend) en maakt zich aan het eind van een begeleidingstraject en voor een bepaald begeleidingsaspect eigenlijk overbodig.
De begeleiding verkiest duurzame samenwerking boven eenmalige interventies.
Zij ondersteunt het proces dat leidt tot kwaliteitsverbetering in de school  Zij helpt veranderingsprocessen op te starten en ondersteunt de ontwikkeling ervan.

We werken aan een schoolnabije begeleiding waarbij:

 • wij scholen en mensen benaderen vanuit een versterken van hun eigen kracht;
 • mensen vragen durven/mogen stellen;
 • wij voeling houden met alle scholen via directievergaderingen, regio-werkingen, gespreksgroepen, …
 • ook het schoolbestuur/de inrichtende macht een partner is die vragen kan stellen;
 • een haalbaar en weloverwogen ‘verzekerd’ aanbod groeit vanuit het contact met de basis;
 • we ook een goed contact opbouwen en onderhouden met scholen die niet onmiddellijk vragen stellen;
 • de context waarin we werken bepalend is voor de haalbaarheid: realistisch vraaggestuurd werken.

De basisvoorwaarden om deze opdracht te realiseren zijn:

 • Een vertrouwensvolle relatie begeleider – school
 • Geloven in de groeikracht van mensen en organisaties
 • Respect voor de autonomie en het schooleigen opvoedingsproject
”Katholiek onderwijs is een kwestie van geloof, hoop en liefde”
Mgr. Daelemans

Het begeleidingsteam

De pedagogische begeleiding bepaalt haar werking hoofdzakelijk met het oog op de noden van de onderwijspartners en werkt volgens het subsidiariteitsprincipe.
Dit betekent dat wat de school zelf kan, ze ook best zelf doet. De begeleiding kan tijdelijk met de school samenwerken en ervaringen delen. Ze werkt vraaggestuurd en biedt daarnaast ook een eigen aanbod aan.

De begeleiding is georganiseerd per niveau (basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs) o.l.v. een hoofdbegeleider.
Het geheel wordt gecoördineerd door de directeur DPB. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan onderlinge informatie en afstemming op elkaar en aan het samenwerken over de niveaus heen.

Binnen elk niveau bestaat het team uit:

 • schoolbegeleiders: zij zijn de vertrouwenspersonen van en de aanspreekpunten voor een aantal scholen en scholengemeenschappen.
 • domein- en/of vakbegeleiders: zij begeleiden scholen en leerkrachten vanuit de specifieke invalshoek van hun domein of vak.

Begeleidingsinitiatieven

De pedagogische begeleiding ondersteunt individuele medewerkers in hun professionele groei.

 • Mogelijke begeleidingsinitiatieven voor  directies
  • Begeleiden en vormen van beginnende directies
  • Begeleiden van reflectie- en supervisiegroepen
  • Begeleiden van groepen directies  (netwerking)
  • Ondersteunen van directievergaderingen
  • Organiseren van colloquia en studiedagen directies
  • Diocesane adviesgroepen directies
  • Vraaggestuurde directiebegeleiding
 • Mogelijke begeleidingsinitiatieven voor leerkrachten en andere medewerkers
  • Initiatieven voor beginnende leerkrachten, leden van het ondersteunend personeel, coördinatoren, mentoren, …
  • Begeleiden van ervaren leerkrachten in de school
  • Begeleiden van reflectie- en overleggroepen, vakgroepen, regiowerking, gespreksgroepen, …

De pedagogische begeleiding ondersteunt de school bij haar kwaliteitszorg

 • Mogelijke begeleidingsinitiatieven
  De pedagogisch begeleiders ondersteunen
  • de reflectie op en de implementatie van schooleigen visie op onderwijs en opvoeding (opvoedingsproject)
  • het ontwikkelen van een schoolwerkplan en schoolmanagement
  • het werken aan zelfevaluatie
  • het opvolgen van een schooldoorlichting
  • goed functioneren van het schoolteam, van domein-, vak- en werk- en leergroepen
  • de pastorale werking
  • de zorg voor het welbevinden van personeel en leerlingen
  • het uitbouwen van een brede zorg
  • personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen
  • overleg met directie(-team), deelteams, vakwerkgroepen, …

De pedagogische begeleiding ondersteunt de scholengemeenschappen en scholengroepen bij hun gemeenschappelijke zorg voor het katholiek onderwijs in de regio.

 • Mogelijke begeleidingsinitiatieven
  • Overleg basis- en secundair onderwijs per regio
  • Overleg gewoon en buitengewoon onderwijs en samenwerkingsinitiatieven per regio
  • Netwerken en gespreksgroepen
  • Overleg met en ondersteunen van directiecolleges en comités van schoolbesturen
  • Coachen van interne begeleiders, coördinerende directeurs, …
  • Overleg coördinerende directeurs of vertegenwoordigers van het directiecollege van de scholengemeenschap …
  • ….

De pedagogische begeleiding ondersteunt de schoolbesturen in hun zorg voor kwaliteitsvol katholiek onderwijs.

 • Mogelijke begeleidingsinitiatieven
  • Instrumenten en mogelijkheden aanreiken om kwaliteit van schoolbeleid te versterken
  • De directeur van het Diocesaan Onderwijsbureau (DOB) coördineert diverse initiatieven die de professionalisering van schoolbesturen beogen

Samenwerking met andere instanties

De pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende bisdommen werken nauw samen met de centrale diensten van het VSKO. Er is regelmatig gestructureerd overleg tussen de vicarissen voor onderwijs, de directeuren DPB en de hoofdbegeleiders. Daarnaast overleggen ook school- en vakbegeleiders geregeld met collega’s uit de verschillende diocesen. Er is een nauwe samenwerking met de inspecteurs-adviseurs r.k.-godsdienst. Binnen de DPB werken de pedagogisch begeleiders van de verschillende onderwijsniveaus (basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs) samen. De DPB streeft naar samenwerking met de congregationele begeleidingsdiensten.

De begeleiding situeert haar werking in een netwerk met andere externe ondersteuningsdiensten (CLB’s, nascholingscentra, departementen lerarenopleiding, …), met het oog op een coherent ondersteuningsaanbod.

Praktische informatie

Adres:

De DPB is gevestigd in het Diocesaan Onderwijsbureau (DOB), Marialand 31 te 9000 Gent.
Op die locatie kan men bereiken:

 • de Vicaris Onderwijs
 • de directeur DPB
 • de directeur DOB
 • de hoofdbegeleiders Basisonderwijs, Buitengewoon Onderwijs en Secundair Onderwijs
 • de inspecteur-adviseur-coördinator Basisonderwijs resp. Secundair Onderwijs

Website

De DPB kan men rechtstreeks bereiken op de website www.vicog.be.

Dat kan ook via de website van www.vsko.be waar men klikt op Pedagogische Begeleiding en dan op Bisdom Gent.

Telefoonnummers

Zowel de DPB als het DOB is steeds te bereiken via het centrale secretariaatsnummer 09 223 11 25 en via het faxnummer 09 223 14 14.

De afzonderlijke telefoonnummers vindt men onder de deelrubrieken van DPB, DOB en godsdienstinspectie.

E-mailadressen

Het secreteriaatsadres is dpb.gent@katholiekonderwijs.vlaanderen

De afzonderlijke adressen vindt men onder de deelrubrieken van DPB, DOB en onderwijsinspectie.

 

17 JULI 1991 - Decreet betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten. (B.S. 31-08-1991). Voor de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken verscheen een apart decreet (B.S.  21-12-1993) op basis waarvan de inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst hun opdracht van begeleiding en inspectie van het vak rooms-katholieke godsdienst vervullen.

Zie hiervoor de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, goedgekeurd door de Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs in zijn vergadering van 2 juni 1994 VSKO, LICAP, Brussel, 1994, ISBN 90 6858 049-3 en het Opvoedingsconcept voor het katholieke basisonderwijs in Vlaanderen, VVKBaO, 2000, D/2000/0938/15.