• user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 88 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/dpbgent/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
 • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 233 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/dpbgent/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
 • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta INNER JOIN domain_blocks db ON db.module = b.module WHERE ( db.delta = b.delta AND ((db.realm = 'domain_site' AND db.domain_id = 0) OR (db.realm = 'domain_id' AND db.domain_id = 5))) AND ( b.theme = 'internet_services' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /home/dpbgent/public_html/modules/block/block.module on line 433.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DCAIM 13.09.2013

Artikel 1

De naam van de feitelijke vereniging is "Diocesaan Comité van de Afgevaardigden van de Inrichtende Machten van het Bisdom Gent", afgekort DCAIM-Gent.
De vereniging heeft haar zetel in Marialand 31 te 9000 Gent.

Naar Boven

Artikel 2

§ 1 Samenstelling van het DCAIM-Gent

 • Het DCAIM Gent is samengesteld uit een vergadering van de leden, hierna Algemene Vergadering (AV) genoemd en een Raad van Bestuur (RvB).
 • De Algemene Vergadering is samengesteld door de vicaris voor onderwijs, van rechtswege lid, of zijn vertegenwoordiger en door 1 afgevaardigde per CAIM en 1 afgevaardigde per CASS. Deze zijn zelf afgevaardigde van de inrichtende machten  met een school op grondgebied van het bisdom Gent, aangesloten bij VIMKO en actief in de onderwijssectoren gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs of internaten, die zij organiseren.
 • Op voordracht van de vicaris wordt het Bureau samengesteld ter ondersteuning van de werking van de Algemene Vergadering.
 • De Raad van Bestuur wordt samengesteld door de vicaris voor onderwijs, van rechtswege lid, of zijn vertegenwoordiger en door de mandaathouders, daartoe aangewezen door de Algemene Vergadering.

§ 2 Duur van het mandaat

 • Het Lidmaatschap van de leden van de Algemene Vergadering geldt voor een termijn van 5 jaar en is onbeperkt hernieuwbaar.
 • De leden van het Bureau worden aangesteld voor een termijn van 5 jaar, onbeperkt hernieuwbaar.
 • De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een termijn van 5 jaar, onbeperkt hernieuwbaar.

§ 3 Aantal leden

 • De Algemene Vergadering bestaat uit zoveel leden als er CAIM en CASS zijn, aangevuld met:
  - 1 mandaathouder namens de internaatbestuurders
  - 1 mandaathouder namens het volwassenenonderwijs
  - 1 mandaathouder namens het hoger onderwijs.
 • Het Bureau telt minimaal 3 leden.
 • De Raad van Bestuur telt 18 mandaathouders.

§ 4 Aanwijzing van de mandaathouders van de Raad van Bestuur

 • De vicaris voor onderwijs is van rechtswege lid van de Raad van Bestuur
 • De andere leden worden als volgt aangeduid: 
  - na oproeping door de vicaris voor onderwijs van de leden van de Algemene Vergadering en na interne 
    opdeling
    volgens onderwijssector:
       *  4 leden voor het gewoon basisonderwijs
       *  3 leden voor het gewoon secundair onderwijs
       *  2 leden voor het buitengewoon onderwijs, waarvan 1 lid voor het buitengewoon basisonderwijs en 1 lid 
           voor het buitengewoon secundair onderwijs
       *  1 lid voor het hoger onderwijs
       *  1 lid voor het volwassenenonderwijs
       *  1 lid voor de internaten
  - op voordracht:
       *  maximaal 3 leden, voorgedragen door de vicaris
  - op voordracht: 
       *  2 leden voorgedragen door de unie van de religieuzen van Vlaanderen
   

§ 5 Ontslag van een lid van de Raad van Bestuur of van het Bureau.

 • Bij overlijden, vrijwillig ontslag of intrekking van het mandaat door de eigen inrichtende macht, wordt de opvolgende afgevaardigde voor het betreffende CAIM of CASS lid van de Algemene Vergadering.
 • De mandaathouder in de Raad van Bestuur wordt bij overlijden, vrijwillig ontslag of intrekking van zijn mandaat door de eigen inrichtende macht, vervangen door het meest gunstig gerangschikte lid, geput uit de lijst van rangregeling opgemaakt voor de Raad van Bestuur (zie artikel 6).
 • Een lid van het Bureau kan bij overlijden of vrijwillig ontslag vervangen worden door een nieuw lid op voordracht van de vicaris die erover waakt dat het Bureau minimaal 3 leden telt.
 • Het mandaat van de afgevaardigde van het DCAIM naar de algemene vergadering van VIMKO vervalt automatisch in geval van beëindiging van het mandaat in de Raad van Bestuur.

Naar Boven

Artikel 3

§ 1 Doelstellingen en bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

De algemene vergadering van de leden heeft tot doel:

 • op allerlei wijze het katholiek onderwijs en de verwezenlijking van zijn opvoedingsproject in het Bisdom te bevorderen, in overeenstemming met de algemene doelstellingen die door de Bisschoppenconferentie en door haar gemandateerde organen worden bepaald
 • tussen de inrichtende machten binnen het Bisdom Gent samenwerking en structureel overleg te organiseren
 • de plaatselijke inrichtende machten van het Bisdom te raadplegen en in te lichten over alle problemen waarbij hun verantwoordelijkheid is ingeschakeld
 • de vorming en de begeleiding in te richten van de leden van de inrichtende machten van het Bisdom.

§ 2 Het Bureau DCAIM.

 • Het Bureau ondersteunt de werking van de Algemene Vergadering van de leden en het realiseren van de hiervoor geformuleerde doelstellingen.
 • Het Bureau vergadert samen met de Raad van Bestuur.

Naar Boven

Artikel 4

Binding met de vzw 'Vereniging van de Inrichtende machten van het Katholiek Onderwijs (VIMKO)'

§ 1  De Raad van Bestuur heeft 7 diocesane afgevaardigden in de algemene vergadering van de vzw VIMKO. (zie art. 7).

§ 2  De Raad van Bestuur legt haar huishoudelijk reglement ter inzage voor aan de raad van bestuur van de vzw VIMKO.

§ 3  Voor elke vergadering wordt aan de dienst van de inrichtende machten van de vzw VIMKO een uitnodiging gestuurd voor deelname als waarnemer aan de vergadering.

§ 4  De vertegenwoordigers van de inrichtende machten in de Algemene Vergadering van de vzw VIMKO informeren het DCAIM Gent over de onderwerpen die behandeld worden.

Naar Boven

Artikel 5

Werking van de Raad van Bestuur en van het Bureau

§ 1  Voorzitterschap
Het voorzitterschap wordt waargenomen door de vicaris voor onderwijs van het Bisdom Gent of door een van de leden, door hem afgevaardigd.

§ 2  Vergaderritme en werking
De Raad van Bestuur en het Bureau vergaderen samen en ten minste 4 maal per jaar en telkens als noodzakelijk.  In principe worden de beslissingen genomen in consensus. De vicaris kan externen uitnodigen die als niet-stemgerechtigd lid deelnemen aan de vergadering.

§ 3  Bij hoogdringendheid kan het samenroepen van de Raad van Bestuur en het Bureau gebeuren op voorstel van de voorzitter of op vraag van 3 leden van de Raad van Bestuur of van het Bureau of op vraag van 10 leden van de Algemene Vergadering.

§ 4  De agenda voor de vergadering wordt minstens 8 dagen vóór de vergadering bezorgd aan alle leden.

§ 5  De agenda voor de vergadering wordt opgesteld door de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en het Bureau.  Elk lid kan agendapunten indienen bij de secretaris tot tenminste 10 dagen vóór de vergadering. Punten die niet op de agenda staan worden niet behandeld.

§ 6  Het verslag van de vergadering wordt opgesteld door de secretaris van het DCAIM.  Deze wordt aangeduid door de vergadering en is niet noodzakelijk lid van deze vergadering.  Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd op de volgende vergadering.
De vergaderingen (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) worden geleid door de moderator, daartoe aangeduid door de vicaris voor onderwijs.

§ 7  Contact met de algemene vergadering van de leden.
Jaarlijks organiseert het Bureau minimaal twee algemene vergaderingen.
Eén vergadering bevat als agendapunt toelichting van de werking van de Raad van Bestuur en het Bureau en bespreking van de resultaten en planning. 

Naar Boven

Artikel 6

Aanwijzing van de leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur worden aangewezen als volgt:

 • De leden van de Algemene Vergadering organiseren zich op de installatievergadering per onderwijssector die ze inrichten. Indien zij meerdere onderwijssectoren vertegenwoordigen dienen zij hun keuze kenbaar te maken voor een onderwijssector.
 • Uit hun midden dragen zij het in art. 2 §4 vereiste aantal mandaathouders voor de Raad van Bestuur voor. Indien zich meer kandidaten aanmelden dan noodzakelijk, wordt door verkiezing of in onderlinge consensus een rangregeling bepaald.
 • Wanneer de gemandateerde leden gekend zijn, roept de voorzitter hen samen teneinde de afgevaardigden voor VIMKO aan te wijzen.

Naar Boven

Artikel 7

Afvaardiging van de Raad van Bestuur naar VIMKO

In deze volgorde worden leven van de Raad van Bestuur afgevaardigd naar VIMKO:

 • Door verkiezing door alle reden van de Raad van Bestuur: 2 leden van de Raad van Bestuur
 • Door mandaat:
  - 2 leden afgevaardigd door de vicaris voor onderwijs
  - 1 lid vanwege de hogeschoolbesturen van het Bisdom Gent, aangeduid door het bureau van het VVKHO
  - 2 leden afgevaardigd door de unie van de religieuzen  van Vlaanderen.

Deze afvaardiging waarborgt de vertegenwoordiging van alle niveaus en vormen van onderwijs.

Naar Boven

Artikel 8

Kennisgeving van de aanwijzing van de mandaathouders van de Raad van Bestuur.

Aanstonds na de samenstelling van de Raad van Bestuur en na het vastleggen van de afvaardiging voor VIMKO, worden alle inrichtende machten die scholen organiseren in het Bisdom Gent en die aangesloten zijn bij VIMKO, evenals de vereniging van de hogere oversten en de unie van de religieuzen van Vlaanderen, in kennis gesteld van de samenstelling.

Naar Boven

Goedgekeurd in het overleg van de Raad van Bestuur van DCAIM Gent op 27 september 2013